Hodnotenie

V predmete nemecký jazyk:

  • v bilingválnych triedach sa hodnotí podľa nasledovnej stupnice:

100 – 90% – 1

89 – 75% – 2

74 – 60% – 3

59 – 45% – 4

44 –  0% – 5

  • v triedach, v ktorých je nemecký jazyk ako 2. cudzí jazyk sa hodnotí podľa nasledovnej stupnice:

100 – 90% – 1

89 – 75% – 2

74 – 60% – 3

59 – 40% – 4

39 –  0% – 5

  • v prvých štyroch ročníkoch osemročného štúdia sa hodnotí podľa nasledovnej stupnice:

100 – 90% – 1

89 – 75% – 2

74 – 50% – 3

49 – 30% – 4

29 –  0% – 5

  • v odborných predmetoch OBN, DEJ, GEO v nemeckom jazyku sa hodnotí podľa nasledovnej stupnice:

100 – 90% – 1

89 – 75% – 2

74 – 50% – 3

49 – 30% – 4

29 –  0% – 5

Všeobecné pokyny hodnotenia:

Pri každom hodnotení tématického celku sa používajú všeobecné kritériá klasifikácie uvedené v ŠkVP ( pre jednotlivcov, pre skupinu, pre ústne skúšanie i pre hodnotenie písomných prác). Za prípravu súborných didaktických testov zameraných na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov, za stanovenie cieľových otázok pre skupinové práce, pre písomné cvičenia i frontálne skúšanie je zodpovedný vyučujúci cudzieho jazyka v rámci jednotlivých tematických celkov.  Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov  jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia sú súčasťou každého didaktického testu a žiaci smú byť s nimi oboznámení až po samotnom absolvovaní testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci sám. Žiak má možnosť si didaktický test aj zopakovať, ak bol pri jeho prvom riešení neúspešný a ak o opätovné opakovanie testu prejaví záujem. Termín opakovania testu bude určený po vzájomnej dohode s vyučujúcim (skúšajúcim). Výsledky didaktického testu tvoria významnú súčasť sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa po dobu celého štúdia žiaka.