Charakteristika predmetu RUJ

Charakteristika  predmetu

Obsah výučby ruského jazyka vychádza zo Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (ďalej SERR), ktorý popisuje úrovne ovládania cudzích jazykov a z Koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách schválených uznesením vlády SR č. 767/2007 v zmysle neskorších predpisov. Vzdelávanie v nemeckom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne B1, B2, C1. Pri výučbe cudzieho jazyka budú využívané aktuálne informačno-komunikačné technológie, moderné učebné texty a iné didaktické pomôcky určené pre danú vedomostnú úroveň žiakov, ktorí budú aktívne zapojení do projektových prác v rámci predmetu.

Vyučovanie cudzieho jazyka zodpovedá spoločenským požiadavkám, t.j. vychovať žiakov schopných aktívne a zodpovedne sa zúčastňovať verejného života. Jazykové vyučovanie vytvára a podporuje spoločenskú, individuálnu a profesionálnu spôsobilosť dorozumieť sa a konať v medzinárodných súvislostiach. Pri vyučovaní cudzieho jazyka volíme vždy obsah i metódy tak, aby tieto zohľadňovali individuálne záujmy, schopnosti a stratégie učenia sa žiakov, pričom učenie sa anglického jazyka podporí aj rozvoj samotnej osobnosti žiaka s dôrazom na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami a schopnosť argumentovať v anglickom, či nemeckom jazyku.

Pri vyučovaní cudzieho jazyka uplatňujeme inovatívne metódy a formy výučby, ktoré u žiakov rozvíjajú samostatnosť a tvorivý prístup k práci, ako sú projektové vyučovanie, obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie (CLIL), naratívna forma, kaskádová metóda učenia sa, metóda personalizovaného učenia, inscenačné metódy, modelové situačné rolové úlohy, riadenú a voľnú diskusiu, riešenie problémových úloh ako aj prezentačné formy práce ako sú vlastné audio a video-prezentácie žiakov.

Pri vyučovaní cudzích jazykov kladieme dôraz na praktické využitie osvojených spôsobilostí a efektívnu komunikáciu, pričom komunikácia v cudzích jazykoch je podľa Európskeho referenčného rámca (ES, 2007, s. 5) založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa želaní a potrieb jednotlivca.

Vo výchovno-vzdelávacom procese posilňujeme výchovu žiakov k zdravému životnému štýlu, k prevencii chorôb (obezita, anorexia, bulímia, AIDS), k humanizmu, k rasovej tolerancii, k rodovej rovnosti a  dodržiavaniu ľudských práv, práv dieťaťa. Vytváraním priaznivého multikultúrneho prostredia v škole napomáhame žiakom porozumieť špecifikám iných kultúr a predchádzať rôznym formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu v oblasti migrácie.

V procese výučby taktiež rozvíjame osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov, s dôrazom na environmentálnu výchovu a vzdelávanie, ku kontinuálnemu rozvoju osobnosti, zameranú hlavne na zdravé potraviny, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu, udržateľnú spotrebu energie, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov, ochranu životného prostredia a prevenciu znečisťovania a poškodzovania životného prostredia.

V súlade s cieľmi a princípmi Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie rozvíjame osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov s dôrazom na uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni. Súčasne zvyšujeme povedomie žiakov o globálnych témach, rozvíjame ich kritické uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete, boja proti korupcii, bezpečnosti na internete a ochrany spotrebiteľa.

Vyučovanie cudzieho jazyka zohráva dôležitú úlohu pri rozvoji interkultúrnej komunikačnej schopnosti, prostredníctvom  ktorej získavajú žiaci faktografické, geografické, demografické, hospodárske, politické a kultúrne znalosti o krajinách danej jazykovej oblasti, taktiež spoznávajú podmienky života, hodnoty i spôsoby konania ľudí žijúcich v anglicky/nemecky hovoriacich krajinách. Schopnosť konfrontovať sa s niečím novým, s niečím cudzím vedie k lepšiemu poznaniu vlastnej krajiny, vlastnej kultúry i tradícií.

 

Pri výchove a vzdelávaní žiaka, pre ktorého z rôznych príčin (napr. výrazne nerovnomerná štruktúra schopností, viacnásobné postihnutie, zdravotné postihnutie v kombinácii s vývinovými poruchami učenia, kombinácia zdravotného alebo sociálneho znevýhodnenia s nadaním a pod.) nie je postup podľa učebných osnov príslušného školského vzdelávacieho programu optimálny, postupujeme podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu.