Hodnotenie RUJ

Všeobecné pokyny hodnotenia:

Pri každom hodnotení tématického celku sa používajú všeobecné kritériá klasifikácie uvedené v ŠkVP ( pre jednotlivcov, pre skupinu, pre ústne skúšanie i pre hodnotenie písomných prác). Za prípravu súborných didaktických testov zameraných na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov, za stanovenie cieľových otázok pre skupinové práce, pre písomné cvičenia i frontálne skúšanie je zodpovedný vyučujúci cudzieho jazyka v rámci jednotlivých tematických celkov.  Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov  jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia sú súčasťou každého didaktického testu a žiaci smú byť s nimi oboznámení až po samotnom absolvovaní testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci sám. Žiak má možnosť si didaktický test aj zopakovať, ak bol pri jeho prvom riešení neúspešný a ak o opätovné opakovanie testu prejaví záujem. Termín opakovania testu bude určený po vzájomnej dohode s vyučujúcim (skúšajúcim). Výsledky didaktického testu tvoria významnú súčasť sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa po dobu celého štúdia žiaka.