Jazykový diplom (Sprachdiplom)

Ústna časť skúšky DSD I. v šk. roku 2021/2022

Dňa 16. a 17.3.2022 sa konala ústna časť skúšky DSD 1, ktorej sa zúčastnili 20 žiaci z tried: 3.A, 3.NB, 2.A, 4.NB. Skúšky prebehli bez problémov v príjemnej atmosfére a žiaci mali možnosť preukázať svoje komunikačné zručnosti v nemeckom jazyku, tým že si vybrali určitú tému, pripravili si na ňu prezentáciu a informovali o nej skúšobnú komisiu. Tá pri skúšaní a hodnotení prihliadala nielen na gramatickú korektnosť a správnosť vo vyjadrovaní, ale zohľadňovala aj spontánnosť prejavu a pohotovosť skúšaného pri reagovaní na kladené otázky.

Skúška DSD I v šk. roku 2021/2022 

Dňa 9.3.2022 sa konala písomná časť skúšky DSD I, ktorá sa skladala z troch častí – počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a písanie. Až 20 našich žiakov z  2.A, 3.A, 4.NB a 3.NB sa svedomito pripravovalo a preto veríme, že si s úlohami hravo poradili.

Ústna časť skúšky sa bude konať 16. a 17.3.2022. Všetkým držíme palce!

Skúška DSD I a DSD II v šk. roku 2021/2022

V školskom roku 2021/2022 opäť čaká našich žiakov zloženie jazykovej znalostí z nemeckého jazyka. Termíny skúšok jazykového diplomu DSDI a DSD II si môžete pozrieť tu: Termine_OLK_2021,2022_Stand_30.08.2021 Všetkým budeme držať palce!

DSD I skúška v šk. roku 2020/2021

V marci 2020 absolvovali naši študenti DSD I skúšku, a to 10.3. písomnú a 29.a  30.3.  ústnu časť.  Išlo o 16 žiakov  bilingválnych tried – 2.NB a 3.NB a jednu žiačku zo 4.OA. Najprv riešili úlohy pri čítaní  a počúvaní s porozumením,  písali sloh a potom odpovedali na otázky skúšajúcich. Najzaujímavejšou časťou bola prezentácia vlastnej práce, kde hovorili o sebe, svojich záujmoch alebo opisovali mimoriadnu udalosť vo svojom živote. V ústnej časti dokázali veľmi dobré komunikačné  a jazykové zručnosti a všetci  ju úspešne absolvovali. Veríme, že pozitívne hodnotenie príde aj  po oprave písomnej časti v Nemecku.

Prajeme všetkým veľa šťastia  aj pri absolvovaní  DSD II.

DSD II/ Sprachdiplom
On: 6. decembra 2020
DSD II skúška
Naša škola pripravuje už 30 rokov žiakov na Nemecký jazykový diplom I. a II. stupňa.
Ide o medzinárodne uznávanú skúšku pod záštitou Spolkového ministerstva zahraničných vecí a Centrály pre zahraničné školstvo . Cieľom je príprava žiakov na štúdium a prácu v nemecky hovoriacej krajine, príp. prácu v zahraničnej firme u nás a celosvetová porovnateľnosť a rovnocennosť skúšok.

Skúška je bezplatná, vyžaduje náročnú špeciálnu prípravu tak na písomnú ako aj ústnu časť.
Svoje vedomosti z nemeckého jazyka si môžu overiť nielen žiaci z bilingválnych , ale aj klasických tried už v 2. ročníku a získať Deutsches Sprachdiplom Stufe I (DSDI) na úrovni A2/B1.
Vyššia úroveň – DSD II ( B2/C1) čaká na študentov v 5. ročníku.
Takt o bolo aj teraz – žiaci 5.NB a 1 žiačka 4.NB absolvovali 24.11. písomnú časť DSD II skúšky, ktorá mala 3 časti – čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písanie- tentokrát na aktuálnu tému zo zdravotníctva- predchádzanie chorobám. Oprava a hodnotenie prebiehajú centrálne v Nemecku.

V januári sa bude konať ústna časť, kde budú prezentovať svoje práce na zvolenú odbornú tému.
Držíme im palce, aby všetko dobre dopadlo.

Písomná a ústna časť DSD II
On: 13. februára 2020
Žiaci 5.NB na bilingválnej sekcii gymnázia sa zúčastnili 27.11.2019 písomnej časti skúšky DSD II, v ktorej sa mali vyjadriť k veľmi aktuálnej téme – integrácii migrantov. Skúška pozostávala z 3 častí: posluchu, porozumeniu čítanému textu a písomnej komunikácie. Dúfame, že sa naši 20 kandidáti úspešne zhostili tejto skúšky. Konečné výsledky nám budú známe v máji 2020.

Onedlho nasledovala ústna časť skúšky DSD II, ktorej sa zúčastnilo taktiež 20 žiakov 5.NB. Prvej časti sa mali žiaci vyjadriť k neznámej téme a v druhej časti mali predstaviť príspevok, ktorý si sami zvolili pomocou krátkej prezentácie.
Výsledky boli celkom dobré: 16 žiakov dosiahlo úroveň C1, 2 účastníci B2 a zvyšný 2 boli neúspešný.
Srdečne blahoželáme!

Slávnostné odovzdávanie jazykových diplomov KMK DSD 1    2019/2020

Dňa 11.11. boli na našej škole slávnostne odovzdané diplomy jazykovej skúšky z nemeckého jazyka – Sprachdiplom KMK –DSD1. Túto nižšiu úroveň jazykového diplomu (A2/B1) sa podarilo úspešne zložiť 24 žiakom bilingválnych aj iných tried,  k čomu im srdečne blahoželáme .